SUMMER COURSES IN NEW ZEALAND 2018

Kavanagh College | Unique New Zealand

ที่พัก : HOME STAY บ้านหนึ่งหลังต่อนักเรียนสองคน
10 มีนาคม 2561 - 7 เมษายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนและสถานที่ตั้ง

Kavanagh College

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1876 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเมือง Dunedin ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์และเป็นเมืองหลักในภาคโอทาโก (Otago) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์” โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่Year 7 – 13 Kavanagh College มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายรวมถึงห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด โรงยิม ห้องซ้อมละคร สตูดิโอ สนามกีฬา ห้องประชุม เป็นต้น

Unique New Zealand

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดยดูแลและบริหารงานโดยชาวนิวซีแลนด์ มายาวนานกว่า 28 ปี โรงเรียนห่างจากตัวเมือง Auckland เพียง 25 นาทีโดยรถยนต์ โรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชน มีความปลอดภัย สงบ สะอาด ผู้คนเป็นมิตร ภายในโรงเรียนมี 2 อาคารเรียน โดยแบ่งเป็นอาคารสำหรับเด็กเล็กและเด็กโตส่วนอีกอาคารเป็นอาคารเรียนสำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยโรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมและรองรับนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

จุดเด่นของโรงเรียนหรือโปรแกรม

– โปรแกรมเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ ฝึกภาษาทั้ง ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

– ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนชาวต่างชาติ ทั้งเกมส์ กีฬา และการเรียนรู้
วัฒนธรรม

– ทัศนศึกษาท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

ราคาสุดคุ้ม

179,800 บาท

ส่วนลด 3,000 บาท หากสมัครภายใน 15 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน และกิจกรรมตลอดหลักสูตร
 • ค่าที่พักกับครอบครัวนิวซีแลนด์
 • นักเรียน 2 คนต่อ 1 ครอบครัวนิวซีแลนด์
 • ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ (วงเงิน 1,000,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
 • เจ้าหน้าที่คนไทยในโครงการที่คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนท ซิมการ์ด น้ำหนักกระเป๋าเกิน ฯลฯ

รับข้อมูลข่าวสารเรียนต่อกับเรา

ติดตามรับข่าวสารที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นเรียนต่อต่างประเทศ